Read Message  

SUBJECT:Re: Början på ekonomisk kollaps?
FROM:Metalman <registered user>
INFO:Die Slow Death
DATE:2018-09-02 19:13
LINK:http://www.tbg.nu/news_show/211638/37

Betyder det där att du har ont i röven efter all stock du har fått?

Anonymous wrote Re: Början på ekonomisk kollaps? at 2018-09-02 19:10
> ༼ つ
> Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮͚̟͉̺̜͍͓̯̳̱̻͕̣̳͉̻̭̭̱͍̪̩̭̺͕̺̼̥̪͖̦̟͎̻̰_Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮༼
> つ🔯🔯Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮Ỏ̷͖͈̞̩͎̻̫̫̜͉̠̫͕̭̭̫̫̹̗̹͈̼̠̖͍͚̥͈̮̼͕̠̤̯̻̥̬̗̼̳̤̳̬̪̹͚̞̼̠͕̼̠̦͚̫͔̯̹͉͉̘͎͕̼̣̝͙̱̟̹̩̟̳̦̭͉̮̖̭̣̣̞̙̗̜̺̭̻̥͚͙̝̦̲̱͉͖͉̰̦͎̫̣̼͎͍̠̮͓̹̹͉̤̰̗̙͕͇͔̱͕̭͈̳̗̭͔̘̖̺̮̜̠͖̘͓̳͕̟̠̱̫̤͓͔̘̰̲͙͍͇̙͎̣̼̗̖͙̯͉̠̟͈͍͕̪͓̝̩̦̖̹̼̠̘̮👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳👳
> 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
>
> Anonymous wrote Re: Början på ekonomisk kollaps? at 2018-09-02 18:38
> > De vann ju inte förra valet ..
> > Utan den sk oppositionen visade sitt sanna ansikte
> >
> > Harriman wrote Re: Början på ekonomisk kollaps? at 2018-09-02 18:30

CURRENT THREAD FROMWHEN
Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
         Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
            Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
               Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 350 days ago
                  Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 350 days ago
                     Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 349 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 351 days ago
         Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
            Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 351 days ago
               Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                  Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 351 days ago
                     Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                        Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 351 days ago
                           Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                              Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                              Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                 Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                    Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                       Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                          Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                             Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                                Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                                Re: Början på ekonomisk kollaps? Harriman 351 days ago
                                                   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                                      Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                                         Re: Början på ekonomisk kollaps? Metalman 351 days ago
                                                         Re: Början på ekonomisk kollaps? Metalman 351 days ago
                              Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
                                 Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Harriman 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 351 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? Balut 220 days ago
         Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 220 days ago
            Re: Början på ekonomisk kollaps? Balut 220 days ago
               Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 220 days ago
                  Re: Början på ekonomisk kollaps? Balut 220 days ago
                     Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
                     Re: Början på ekonomisk kollaps? aps 219 days ago
                        Re: Början på ekonomisk kollaps? Klappasaften 219 days ago
                           Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 219 days ago
                     Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
                        Re: Början på ekonomisk kollaps? Balut 220 days ago
                           Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
   Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
      Re: Början på ekonomisk kollaps? root 220 days ago
         Re: Början på ekonomisk kollaps? root 220 days ago
            Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
               Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago
               Re: Början på ekonomisk kollaps? Anonymous 220 days ago

Webmaster: Apachez